แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2553

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

 
ปีภาษี 2553
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
บอกกล่าวเรื่องใบแนบ ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2553  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.50  
2.
ใบแนบ ภ.ง.ด. 50
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
3.
ตัวอย่างการกรอกใบแนบ ภ.ง.ด. 50  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.50  
4.
บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2553
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
5.
ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553
6.
ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.50  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.50
7.
วิธีกรอกแบบ 
ภ.ง.ด.50 รอบฯ ปี2553
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
8.
ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.51  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.51
9.
วิธีกรอกแบบ 
รอบฯ ปี2553
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
10.
ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.52  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.52
11.
ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี2553
แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.54  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ  ภ.ง.ด.54
12.
ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.55  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.55
Advertisements

แบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2554

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2554
 
2554
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ด. 90 

ปีภาษี 2554
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 

ปีภาษี 2554

สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90
2. วิธีกรอก ภ.ง.ด. 90 

ปีภาษี 2554
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90

ปีภาษี 2554 สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.90
3. ภ.ง.ด. 91

ปีภาษี 2554
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 

ปีภาษี 2554

สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.91
4. วิธีกรอก
ภ.ง.ด. 91

ปีภาษี 2554
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 

ปีภาษี 2553

สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.91
5. ใบแนบ 
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91

ปีภาษี 2554
ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91

ปีภาษี 2553

(กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือก เสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ )

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบแบบ ภ.ง.ด.90 ,91
6. หักลดหย่อน
ภ.ง.ด. 90 
ภ.ง.ด. 91

ปีภาษี 2554
การหักลดหย่อนเงินบริจาค และรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ภ.ง.ด. 90/91

ปีภาษี 2553
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.90/91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
7. ภ.ง.ด. 94

ปีภาษี 2554
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
8. วิธีการกรอก
ภ.ง.ด. 94

ปีภาษี 2554
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ครึ่งปี

สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
9. ภ.ง.ด. 95

ปีภาษี 2554
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.95  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
       
 
เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปัภาษี …
สำหรับคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์และผู้มีเงินได้ (รวมถึงคนพิการ) ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
2.
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 .ในปี….
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94
3.
ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์และผู้มีเงินได้ (รวมถึงคนพิการ) ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
4.
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งภาษี

แบบฟอร์ม ภงด.1

แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.1

แบบฟอร์ม ภงด.3

แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.3

แบบฟอร์ม ภงด.53

แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.53

แบบฟอร์ม ภงด.1ก

แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.1ก

แบบฟอร์ม ภพ.30

แบบฟอร์มใบแนบ ภพ.30

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตารางการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทป.4/2528

แบบฟอร์ม ล.ย.01

แบบฟอร์ม ล.ย.03 (หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา)

แบบฟอร์ม ภงด.90 ปี 2550

แบบฟอร์ม ภงด.91 ปี 2550

ดาวน์โหลดกฎหมายใหม่

เป็นไฟล์ที่เก็บในรูปแบบ pdf นะครับ

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 472/2551 ลดภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเก็บในอัตราร้อย 0.1

พระราชกฤษฎีกาฯ​​ ​​ฉบับ​​​ที่​​ 471/2551 ​ยกเว้นภาษี​เงิน​ได้​สำ​หรับกำ​ไรสุทธิของบริษัท​หรือ​ห้างหุ้น​ส่วน

พระราชกฤษฎีกาฯ​ ​ฉบับ​ที่​ 470/2551 ภาษี​เงิน​ได้​บุคคลธรรมดา

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 18/2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 19/2551

ข้อแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทปี 2538 และปี 2549